REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

HTTP://BIGRIVER.PL/

 

„Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Sklep www.bigriver.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.bigriver.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.       Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.bigriver.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.    Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.       FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.bigriver.pl umożliwiający utworzenie Konta.

2.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.bigriver.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3.       KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.       KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6.       NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.

7.       PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.       REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9.       SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bigriver.pl.

10.   SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA Elżbieta Ziętek oraz Waldemar Ziętek wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Zakątek 37, 87-100 Toruń, NIP: 8792046305, REGON: 870617497, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep.bigriver@gmail.com, numer telefonu: +48 725 660 629.

11.   SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.

12.   UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.       Sklep www.bigriver.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

2.       Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.       Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.       Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.bigriver.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7.       W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9.       Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8 do 16 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.   Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

4.       Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2.    formularz odstąpienia od umowy,

4.3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.       Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2.    płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl),

1.3.    płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.

2.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 35 1090 1506 0000 0000 5004 3303 (Bank Zachodni WBK S.A.) ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zakątek 37, 87-100 Toruń, NIP: 8792046305. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

3.       W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4.       W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.

5.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.       W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.       Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.       Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.    Czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu:

a)       zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

b)      pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub

c)       przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.

2.2.    Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3.       Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD).

4.       Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.    Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 do 60 miesięcy, jest uzależniony od Produktu i jego producenta oraz jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

1.4.    Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.       Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.bigriver@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Zakątek 37, 87-100 Toruń.

2.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Zakątek 37, 87-100 Toruń.

2.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

2.6.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.7.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.       W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Zakątek 37, 87-100 Toruń.

4.       Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5.       Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.       Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9.       Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4  w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

10.5  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

11.   Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1.       W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.

2.       Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.       Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.       W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1.       Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2.       Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

2.1.    niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

2.2.    odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,

2.3.    prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

3.       Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4.       Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.    System Opinii,

1.4.    Newsletter.

2.       Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.

2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

2.4.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.    przeglądarka internetowa,

3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.       Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.       Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.bigriver@gmail.com

2.       W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4.       Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter).

1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.bigriver@gmail.com

1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

 

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bigriver.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Elżbiety Ziętek oraz Waldemara Ziętek wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ELWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zakątek 37, 87-100 Toruń, NIP: 8792046305, REGON: 870617497. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bigriver.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.       Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bigriver.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.       Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bigriver.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bigriver.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.       W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.       Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.       Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.       Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.       Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.UMOWA

o powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

Krajowy Rejestr Opinii SA z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 15, 50-062

Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737597, posiadająca NIP: 8971854393, REGON:

369980751, kapitał zakładowy 700.000,00 zł w pełni wpłacony, reprezentowana

przez:

1. Jerzego Krawczyka – Prezesa Zarządu

Adres do korespondencji:

Krajowy Rejestr Opinii SA

pl. Solny 15

50-062 Wrocław

zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”

a

Firmą rejestrującą konto w serwisie TrustMate

Osoba rejestrująca konto oświadcza/oświadczają, iż̇:

1. Jest uprawniona do samodzielnej/łącznej reprezentacji Spółki,

1. Jest upoważniona do działania w imieniu firmy.

Zwany/a w treści umowy „Zleceniodawcą”,

Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca będą zwani łącznie „Stronami”, a każdy oddzielnie

„Stroną” w dalszej części Umowy o następującej treści:

 

§1

Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

1) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany także Zleceniobiorcą,

2) Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą,

3) Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

4) Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

5) Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

1) Inny podmiot przetwarzający – podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych,

2) Umowa główna – oznacza zawartą pomiędzy stronami umowę, na mocy której Zleceniobiorca będzie wykonywać usługi obejmujące przetwarzanie danych osobowych w imieniu Zleceniobiorcy

§2

Przedmiot Umowy, cel, charakter, czas i zakres

1) Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zleceniodawcę danych osobowych do przetwarzania przez Zleceniobiorcę,

2) Celem powierzenia jest:

a) wysyłka zaproszeń do wystawienia opinii, wysyłka przypomnień w przypadku braku reakcji klientów na maila z zaproszeniem oraz wysyłka podziękowań po wystawieniu opinii, w formie email lub wiadomości tekstowej (zarządzane przez Zleceniodawcę),

b) tylko w przypadku korzystania z modułu „Zaawansowane badania ankietowe” - wysyłka zaproszeń do wypełnienia badania ankietowego, wysyłka przypomnień w przypadku braku reakcji klientów na maila z zaproszeniem oraz wysyłka podziękowań po wypełnieniu badania ankietowego, w formie email lub wiadomości tekstowej (zarządzane przez Zleceniodawcę),

 3) Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zleceniodawcy na podstawie Umowy głównej,

1) Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

2) Umowa zostaje zawarta wraz z utworzeniem konta w TrustMate.

§3

Dane osobowe przetwarzane przez Zleceniobiorcę

1) Na powierzone Zleceniobiorcy dane osobowe składają się następujące typy danych:

a) dane przetwarzane w związku z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umów o świadczenie usług między Zleceniodawcą a klientami w tym dane kontaktowe klientów;

§4

Czas trwania przetwarzania

1) Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do czasu zrealizowania celu świadczenia jakim jest otrzymanie opinii (lub badania ankietowego - dotyczy tylko przypadku korzystania z modułu „Zaawansowane badania ankietowe”) od klienta lub rozwiązania Umowy,

1)W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również̇ kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

§5

Obowiązki i prawa

1) Zleceniobiorca jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zleceniodawcy uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej. w takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 2) Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych,

1) Zleceniobiorca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,

2) Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w §7 niniejszej umowy,

 3) Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w §7 niniejszej umowy,

4) Zleceniobiorca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest zobowiązany w miarę możliwości pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na zadania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679,w szczególności dotyczy to informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych, obowiązku informacyjnego, prawa dostępu, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu. W tym celu Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz udzielania Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie,

5) Zleceniobiorca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679,

6) Zleceniobiorca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych,

7) Zleceniobiorca jest obowiązany udostępnić Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy

oraz umożliwia Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w §10 niniejszej umowy i przyczynia się do

nich,

1) W związku z obowiązkiem określonym w ust. 9 powyżej Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych,

2) Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy.

§6

Zgłaszanie incydentów

1) Zleceniobiorca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego Zleceniodawcy w przeciągu 24 godzin,

 2) Informacja przekazana Zleceniodawcy powinna zawierać co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,

a) opis możliwych konsekwencji naruszenia,

b) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zleceniobiorcę środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

§7

Korzystanie przez Zleceniobiorcę z usług innego podmiotu przetwarzającego

1) Zleceniodawca wyraża zgodę na podpowierzenie Danych Osobowych przez Krajowy Rejestr Opinii SA do pomiotów, które zapewniają obsługę informatyczną dla Krajowego Rejestru Opinii SA w czasie trwania umowy głównej (np. firma zajmująca się hostowaniem danych taka jak aws.amazon.com inc. – lista podmiotów dostępna do wglądu). Podpowierzenie nie odbywa się do państwa trzecich (poza EOG). Krajowy Rejestr Opinii wybiera dostawców zapewniających poziom ochrony nie niższy niż̇ określony w Umowie,

1) Zleceniobiorca jest obowiązany poinformować Zleceniodawcę o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu usługodawcy, który w terminie 10 dni od otrzymania tej informacji udziela zgodę lub wyraża sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania w/w danych usługodawcy wskazanemu przez Zleceniobiorcę,

2) Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

1) Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Zleceniobiorcę na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679,

5) W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu przez Zleceniobiorcę wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożlwiających transfer danych osobowych do tego państwa trzeciego, Zleceniodawca podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:

a) „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej do krajów trzecich, bądź́

 b) „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporządzenia (UE) 2016/679, lub upoważni na piśmie Zleceniobiorcę do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie takiej umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim uprawnia Zleceniobiorcę do korzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu Danych Osobowych,

6) Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg pisemności umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej,

1) Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. w takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zadać zaprzestania korzystania przez Zleceniobiorcę z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych.

§8

Deklarowane środki techniczne i organizacyjne

1) Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie niniejszej umowy oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a także spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania danych osobowych,

1) Zleceniobiorca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

3) Zleceniobiorca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka

naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,

a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

a) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

a) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

4) Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”),

1) Zleceniobiorca zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Krajowym Rejestrem Opinii SA, posiadające lub mogące posiadać dostęp do danych udostępnionych przez Klienta w związku z wykonywaniem Umowy Głównej do ich zachowania w tajemnicy również̇ po ustaniu stosunku pracy lub innego zobowiązania cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z Krajowym Rejestrem Opinii SA,

6) W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony postanawiają, iż osobami właściwymi do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, są osoby do kontaktu wynikające z Umowy głównej.

§9

Prawo audytu

1) Zleceniodawca jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych w celu zweryfikowania, czy Zleceniobiorca spełnienia on obowiązki określone w §5 oraz 8 niniejszej umowy,

1) Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:

a) Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zleceniobiorcy o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem audytu,

a) Zleceniodawca prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, których upoważnił Zleceniodawca do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.

3) Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w §9 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:

a) notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),

a) kopii dokumentów oraz rejestrów dotyczących przetwarzania danych osobowych,

c) wydruków danych osobowych z systemów informatycznych,

a) wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,

a) zapisów konfiguracji technicznych zabezpieczeń systemów, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Koszty wyżej wskazanego audytu ponosi Zleceniodawca.

4) Zleceniodawca dostarcza Zleceniobiorcy kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Zleceniobiorcy z umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, Zleceniobiorca niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

Odpowiedzialność́ Stron

1) Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne.

2) Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych.

§11

Postanowienia końcowe

1) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.

1) Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy wyniki audytu, o którym mowa w §9 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Zleceniobiorca powierzył przetwarzanie danych osobowych wykażą, iż Zleceniobiorca w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy lub w przypadkuż nieuwzględnienia przez Zleceniobiorcę zadania, o którym mowa w §7 ust. 7 niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

1) W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniobiorca zależnie od decyzji Zleceniodawcy usuwa wszelkie dane osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy

wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających dane osobowe, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej nakazują Zleceniobiorcy dalsze przechowywanie danych osobowych. w takim przypadku za przetwarzanie w/w danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca odpowiada jak administrator.

1) Zleceniodawca jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż̇ w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również̇ poinformować o tym Zleceniodawcę w terminie 3 dni od jego wykonania.

2) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej spełnia przesłanie i

zaakceptowanie przez obie Strony pisemnych zmian lub uzupełnień umowy w formie elektronicznej.

3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

5) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6) Umowa wchodzi w życie z dniem stworzenia konta w TrustMate zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.

7) W przypadku uchylenia UODO i/lub jej aktów wykonawczych, wszelkie odniesienia do Ustawy w niniejszej umowie należy traktować jako odniesienia do odpowiednich przepisów Rozporządzenia (UE) 2016/679. w celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że w przypadku uchylenia UODO i/lub jej aktów wykonawczych, Strony nie będą zobowiązane do spełniania wymogów tam wskazanych.